Příspěvek na stravování - agenturní a kmenový zaměstnec


Příspěvek na stravování - agenturní a kmenový zaměstnec

Rovnost pracovních a mzdových podmínek - pracovní agentury a kmenový zaměstnanec

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Nastoupila jsem do firmy přes personální agenturu, takže jsem zaměstnancem personální agentury. Mám nárok na příspěvek na stravování, když jej mají stálí zaměstnanci firmy?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Problematika mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců agentur práce je velmi specifická a je jednou z oblastí pracovního práva, kde se jednotlivé strany snaží o různý výklad. Právní výklady se v některých případech diametrálně liší a v některých případech rozhoduje názor soudu.

Agenturní zaměstnanci a Zákoník práce

Zákoník práce se věnuje problematice agentur práce a agenturnímu zaměstnávání například v paragrafu 309, ve kterém je také v odstavec, který se věnuje rovnosti podmínek mezi agenturním a kmenovým zaměstnancem firmy, viz následující citace (uživatelem se rozumí firma, ve které agenturní zaměstnanec vykonává práci, kam je přidělen):

§ 309 odstavec 5 ZP

(5) Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.

Z citace textu Zákoníku práce není zcela jasné, zda je nárok na agenturního zaměstnance na stravování oprávněný a zda má zaměstnanec agentury práce nárok na stejný příspěvek jako běžný (kmenový) zaměstnanec.

Například v dokumentu PRÁVNÍ ANALÝZA INSTITUTU AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR zpracovaným ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí můžeme nalézt následující:

Poskytuje-li však uživatel svým zaměstnancům ještě daňově neuznatelný příspěvek (ze zisku), jímž je v zásadě přispíváno na hodnotu potravin, nemusí být agenturnímu zaměstnanci poskytován. Všechny tyto pracovněprávní nároky totiž uspokojuje zaměstnavatel zaměstnance, tj. agentura práce. Nelze ji však nutit k tomu, aby takové výdaje hradila ze svého zisku, protože její ekonomické podmínky jsou zásadně zcela rozdílné oproti uživateli (může být i ve ztrátě).

Z výše uvedeného pravděpodobně vyplývá, že jsou situace, kdy má agenturní zaměstnanec nárok na stejný příspěvek na stravování jako kmenový zaměstnanec a naopak situace, kdy tento nárok nemá. Záleží, jakým způsobem je příspěvek na stravování ve firmě koncipován.

Situace je však tak složitá, že zcela kompetentní výklad by pravděpodobně podal spíš specializovaný právník.

Na závěr ještě poznámka k termínům personální agentura a agentura práce, respektive k výkladu a odlišnosti těchto výrazů - Agentura práce nebo personální agentura.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Příspěvek na stravování - agenturní a kmenový zaměstnec byla zveřejněna dne 2015-11-16

Bookmark and Share    počet zobrazení: 3729
Dotaz poradny práce a zaměstnání Příspěvek na stravování - agenturní a kmenový zaměstnec je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server