Zaměstnavatel nařizuje vzdělání a požaduje úhradu kurzu a certifikace


Zaměstnavatel nařizuje vzdělání a požaduje úhradu kurzu a certifikace

Může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci vzdělávací kurz a požadovat po něm úhradů nákladů?

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Zaměstnavatel mně po 8 letech práce u firmy nařídil, abych si zvýšila kvalifikaci autorizací ČKAIT, a to dvou-denním školením a absolvování zkoušky.

Na vše si musím vzít dovolenou (3 dny), zaplatit nocleh, uhradit cestu, školení a kolky (cca 5.000,-). Také si budu muset platit roční příspěvky (1.rok 6.000,- a posléze 3.000,-).

Má na to můj zaměstnavatel právo?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Nejsem detailně obeznámen s okolnostmi, proč Vám zaměstnavatel nařizuje výše uvedené, ale jsem přesvědčen, že nejde o legální požadavek.

Začneme asi vyjasněním samotného pojmu zvyšování kvalifikace respektive prohlubování kvalifikace.

Zvýšení kvalifikace

Zákoník práce definuje termín Zvýšení kvalifikace, které je v souladu se zájmy zaměstnavatele, velmi přehledně a konkrétně v paragrafu 231

§ 231 Zákoníku práce

(1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.

(2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Pokud budeme chtít považovat Vaši vzdělávací aktivitu za zvyšování kvalifikace, tak následující paragraf Zákoníku práce jasně určuje placené volno pro zvyšování kvalifikace. Opět si dovolím citovat:

§ 232 Zákoník práce

(1) Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení.

Prohlubování kvalifikace

Prohloubení kvalifikační předpokladů zaměstnance se věnuje v Zákoníku práce věnuje paragraf 230, který opět částečně odcituji.

§ 230 Prohlubování kvalifikace

(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata, a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.

(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

(3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.

(4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet.

Ať považujeme požadované vzdělání za prohlubování kvalifikace nebo za zvyšování kvalifikace, tak za dobu Vám náleží náhrada mzdy v plné výši a zaměstnavatel hradí náklady.

Zaměstnavatel má právo Vám účast na kurzu prohlubující kvalifikaci nařídit, ale nemůže po Vás chtít úhradu nákladů za kurz. Může chtít uzavřít kvalifikační dohodu, ale je na Vás zda na dohodu přistoupíte.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Zaměstnavatel nařizuje vzdělání a požaduje úhradu kurzu a certifikace byla zveřejněna dne 2015-04-30

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4462
Dotaz poradny práce a zaměstnání Zaměstnavatel nařizuje vzdělání a požaduje úhradu kurzu a certifikace je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server